2
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/04/2023
2
TRÊN 3 NĂM
Thỏa thuận
30/04/2023
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
14/04/2023
1
không yêu cầu
Từ 5-7 triệu
07/04/2023
100
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
07/04/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
07/04/2023