2
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành cơ khí, vẽ bản vẽ kỹ thuật
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
3
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định