10
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/09/2023
15
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/09/2023
1
TRÊN 3 NĂM
Thỏa thuận
31/10/2023
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
2
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
2
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
2
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
08/10/2023