1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
5
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
không yêu cầu
Từ 7-10 triệu
Chưa xác định
1
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định
200
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
30/06/2023
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định