1
không yêu cầu
Từ 7-10 triệu
Chưa xác định
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
100
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
50
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
20
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
5
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định