1
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/04/2023
1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
30/04/2023
1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
30/04/2023
1
2 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
30/04/2023
3
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/04/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/04/2023
2
1-2 năm
Thỏa thuận
Chưa xác định
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
31/05/2023
2
Ưu tiên có kinh nghiệm
Thỏa thuận
30/04/2023
1
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
Chưa xác định