5
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/10/2023
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/10/2023
35
1 NĂM TRỞ LÊN
Từ 10-15 triệu
30/10/2023
100
không yêu cầu
Thỏa thuận
30/10/2023
3
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
30/10/2023
3
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
20/10/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
20/10/2023
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
15/10/2023