1
không yêu cầu
Thỏa thuận
12/11/2023
2
Không yêu cầu. sẽ được đào tạo
Từ 10-15 triệu
31/12/2023
10
không yêu cầu
Thỏa thuận
31/10/2023
20
không yêu cầu
Thỏa thuận
10/11/2023
1
Kinh nghiệm quản lý chất lượng ngành may, hoặc ngành in
Từ 10-15 triệu
30/11/2023
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
31/12/2023