15
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định
50
1 NĂM TRỞ LÊN
Thỏa thuận
31/05/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
31/05/2023
1
Ưu tiên biết thiết kế và chạy dự án
Thỏa thuận
Chưa xác định
15
không yêu cầu
Thỏa thuận
Chưa xác định