Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
27/04/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
26/04/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 5-7 triệu
15/04/2022
Trung cấp
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
21/03/2022
Kỹ sư
Huyện Cần Đước
Từ 15-20 triệu
14/03/2022
Cử nhân
Huyện Cần Đước
Từ 10-15 triệu
02/03/2022
Cử nhân
Huyện Thủ Thừa
Từ 10-15 triệu
28/02/2022
Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
25/02/2022
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
11/02/2022