Kỹ sư
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
27/08/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Thỏa thuận
24/03/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
18/05/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
17/05/2023
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 15-20 triệu
15/05/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 15-20 triệu
05/05/2023
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Trên 20 triệu
25/04/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
24/04/2023
Kỹ sư
Huyện Bến Lức
Từ 15-20 triệu
12/04/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
07/04/2023