Kỹ sư
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
27/08/2022
MINH 0001
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Thỏa thuận
24/03/2023
Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
27/09/2023
Trung cấp
Huyện Cần Đước
Từ 10-15 triệu
15/09/2023
Kỹ sư
Từ 10-15 triệu
15/09/2023
Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
13/09/2023
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 7-10 triệu
11/09/2023
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Trên 20 triệu
06/09/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
05/09/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Trên 20 triệu
05/09/2023